ព័ត៌មានវិនិយោគ និងការ វិនិយោគ

បានបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយ: មិថុនា 12 2018

ស្ចក្ដីផ្ដើម

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌ (” ល័ក្ខខ័ណ្ឌ “) ពិពណ៌នាអំពីរបៀប investingstockonline.com, 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles (” ក្រុមហ៊ុន ” ” យើង ” និង ” របស់យើង “) គ្រប់គ្រងការប្រើគេហទំព័ររបស់អ្នក https://www.investingstockonline.com/ (” គេហទំព័រ “) ។ សូមអានព័ត៌មានខាងក្រោមដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីយល់អំពីការអនុវត្តរបស់យើងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់វែបសាយត៍របស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុនអាចផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនៅពេលណាមួយ។ ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទំនាក់ទំនងដែលមាន។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលវែបសាយត៍ញឹកញាប់ដើម្បីមើលកំណែពិតប្រាកដនៃលក្ខខណ្ឌនិងកំណែមុនរបស់ពួកគេ។

ប្រសិនបើអ្នកតំណាងឱ្យនីតិបុគ្គលអ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកមានសិទ្ធិដោយអង្គភាពស្របច្បាប់បែបនេះដើម្បីបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌជានីតិបុគ្គលដែលអ្នកតំណាង។

 1. គោលការណ៍ ភាព ឯកជន

គោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើងមាននៅលើទំព័រដាច់ដោយឡែក។ គោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើងពន្យល់អ្នកអំពីរបៀបដែលយើងដំណើរការព័ត៌មានអំពីអ្នក។ អ្នកត្រូវយល់ថាតាមរយៈការប្រើវែបសាយត៍របស់អ្នកអ្នកទទួលស្គាល់ថាដំណើរការនៃព័ត៌មាននេះត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាព។

 1. [គណនី របស់ អ្នក]

[នៅពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានានូវការសម្ងាត់នៃគណនីពាក្យសម្ងាត់និងព័ត៌មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀតរបស់អ្នកនិងដើម្បីចូលប្រើឧបករណ៍របស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាព។ អ្នកមិនត្រូវកំណត់គណនីរបស់អ្នកទៅនរណាម្នាក់ឡើយ។ ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការចូលប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលលទ្ធផលពីការកេងយកចំណេញឬការបំផ្លាញគណនីរបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុនអាចបដិសេដឬលុបចោលសេវាកម្មបញ្ឈប់គណនីរបស់អ្នកនិងដកចេញឬកែសម្រួលមាតិកា។

កេុមហ៊ុនមិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកដាលមានអាយុក្រោម 16 ឆ្នេំឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំ (ដប់ប្រាំបី) ឆ្នាំអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់វែបសាយត៍ហើយមិនអាចចូលក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។

 1. សេវាកម្ម

គេហទំព័រនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើសេវាកម្មដែលមាននៅលើគេហទំព័រ។ អ្នកមិនត្រូវប្រើសេវាកម្មនេះសម្រាប់គោលបំណងខុសច្បាប់ទេ។

យើងអាចគិតថ្លៃដោយប្រើវែបសាយសំរាប់អ្នក។ តម្លៃទាំងអស់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដាច់ដោយឡែកពីទំព័រដែលពាក់ព័ន្ធនៅលើគេហទំព័រ។ យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកម្រៃគ្រប់ពេលតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើង។

យើងអាចប្រើប្រព័ន្ធទូទាត់ដែលមានការបញ្ជាក់ដែលអាចមានគណៈកម្មការរបស់ពួកគេផងដែរ។ គណៈកម្មការបែបនេះអាចត្រូវបានបញ្ជាក់នៅលើអ្នកនៅពេលអ្នកជ្រើសរើសប្រព័ន្ធទូទាត់ជាក់លាក់។ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្រៃជើងសារនៃប្រព័ន្ធទូទាត់បែបនេះអាចត្រូវបានរកឃើញនៅលើ គេហទំព័រ របស់ពួកគេ ។

 1. សេវាកម្មភាគីទីបី

តំបន់បណ្តាញនេះអាចរាប់បញ្ចូលតំណភ្ជាប់ទៅតំបន់បណ្ដាញកម្មវិធីនិងកម្មវិធីផ្សេងទៀត (បន្ទាប់ពីនេះ ” គេហទំព័រភ្ជាប់ “) ។

កេុមហ៊ុនមិនអាចគ្រប់គ្រងគេហទំព័រដទេហើយមិនទទួលខុសតៃូវលើខ្លឹមសារនិងសម្ភារផៃសៃង ៗ ទៀតរបស់គេហទំព័រពាក់ព័ន្ធ។ កេុមហ៊ុនធ្វើឱ្យតំណទាំងនេះមានសម្រាប់អ្នកសម្រាប់ការផ្តល់ជូននូវមុខងារឬសេវាកម្មនៅលើគេហទំព័រ។

 1. ការប្រើហាមឃាត់និងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានបញ្ញា

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណមិនអាចដកហូតមិនផ្តាច់មុខអាចដកហូតបានដើម្បីចូលប្រើនិងប្រើវែបសាយត៍ពីឧបករណ៍មួយតាមលក្ខខណ្ឌ។

អ្នកមិនត្រូវប្រើវែបសាយនេះសម្រាប់គោលបំណងខុសច្បាប់ឬហាមឃាត់ឡើយ។ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់វែបសាយត៍តាមរបៀបដែលអាចបិទការខូចខាតឬរំខាននៅក្នុងវែបសាយ។

រាល់មាតិកាដែលមាននៅលើវែបសាយត៍រួមមានអត្ថបទកូដក្រាហ្វិករូបសញ្ញារូបភាពការចងក្រងកម្មវិធីដែលត្រូវបានប្រើនៅលើគេហទំព័រនេះ (ខាងក្រោមនេះនិងមុនពេល ” មាតិកា “) ។ មាតិកាគឺជាទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុនឬអ្នកម៉ៅការរបស់ខ្លួននិងត្រូវបានការពារដោយច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលការពារសិទ្ធិបែបនេះ។ អ្នកយល់ព្រមប្រើរាល់ការរក្សាសិទ្ធិនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងមាតិកាហើយអ្នកត្រូវបានហាមឃាត់ពីការផ្លាស់ប្តូរមាតិកា។

អ្នកមិនអាចបោះពុម្ពផ្សាយបញ្ជូនកែប្រែកែប្រែវិស្វករចូលរួមក្នុងការផ្ទេរឬបង្កើតនិងលក់ការងារដេរីវេឬក្នុងវិធីណាមួយដែលប្រើមាតិកាណាមួយ។ ការរីករាយនៃតំបន់បណ្ដាញរបស់អ្នកនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់មាតិកាខុសច្បាប់និងមិនអនុញ្ញាតឡើយហើយជាពិសេសអ្នកនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធឬការជូនដំណឹងនៅក្នុងមាតិកាឡើយ។ អ្នកនឹងប្រើមាតិកានេះសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនប្រើពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុនមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយចំពោះកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនទេ។

 1. សម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុន

តាមរយៈការប្រកាសផ្ទុកឡើងបញ្ចូលបញ្ចូលការផ្តល់ឬដាក់ស្នើមាតិការបស់អ្នកដែលអ្នកកំពុងផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីប្រើប្រាស់មាតិការបស់អ្នកទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនរួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជូនបង្ហាញជាសាធារណៈចែកចាយចែកចាយជាសាធារណៈចម្លង , ផលិតឡើងវិញនិងបកប្រែខ្លឹមសាររបស់អ្នក; និងដើម្បីបោះពុម្ពផ្សាយឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងមាតិការបស់អ្នក។

មិនមានការទូទាត់សំណងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់មាតិការបស់អ្នកទេ។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចបោះពុម្ពផ្សាយឬរីករាយជាមួយខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នកអាចផ្ញើមកយើងនិងអាចលុបចោលមាតិការបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន។

តាមរយៈការបង្ហោះផ្ទុកឡើងបញ្ចូលបញ្ចូលការផ្តល់ឬដាក់ស្នើមាតិការបស់អ្នកដែលអ្នកធានានិងតំណាងឱ្យថាអ្នកជាម្ចាស់សិទ្ធិទាំងអស់លើមាតិការបស់អ្នក។

 1. បដិសេធការទទួលខុសត្រូវជាក់ស្តែង

ពត៌មានដែលមានតាមរយៈវែបសាយនេះអាចរួមបញ្ចូលកំហុសអក្សរសិល្ប៍ឬភាពមិនត្រឹមត្រូវ។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គងនិងកំហុសឆ្គងទាំងនេះឡើយ។

កេុមហ៊ុនមិនបង្ហាញអំពីភាពអាចរកបានភាពត្រឹមត្រូវភាពជឿជាក់ភាពសមស្របនិងភាពទាន់ពេលវេលានៃខ្លឹមសារដែលមាននៅលើនិងសេវាកម្មដែលមាននៅលើគេហទំព័រ។ ចំពោះវិសាលភាពអតិបរមាដែលបានអនុញ្ញាតិដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានមាតិកានិងសេវាកម្មទាំងអស់នេះត្រូវបានផ្តល់ជូនតាម “មូលដ្ឋាន” ។ ក្រុមហ៊ុនបដិសេធនូវរាល់ការធានានិងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាក់ទងនឹងមាតិកានិងសេវាកម្មនេះរួមទាំងការធានានិងបទប្បញ្ញត្តិនៃការធ្វើជំនួញការបំពេញបន្ថែមសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយ។

ចំពោះវិសាលភាពអតិបរមាដែលបានអនុញ្ញាតិដោយច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយចៃដន្យដោយផ្ទាល់ដោយចៃដន្យដោយចៃដន្យពិសេសនិងពិសេសរួមទាំងការខូចខាតចំពោះការបាត់បង់ការរីករាយទិន្នន័យឬប្រាក់ចំណេញនៅក្នុង ការតភ្ជាប់ជាមួយការរីករាយឬការអនុវត្តនៃវែបសាយនៅក្នុងបរិបទនៃភាពអសមត្ថភាពឬការពន្យាពេលដើម្បីរីករាយនឹងវែបសាយឬសេវាកម្មរបស់វាឬសម្រាប់ខ្លឹមសារនៃវែបសាយត៍ឬបើមិនដូច្នេះទេកើតឡើងពីការរីករាយនៃវែបសាយដោយផ្អែកលើកិច្ចសន្យានិងមិនមែន – ការទទួលខុសត្រូវឬមូលហេតុផ្សេងទៀត។

ប្រសិនបើការបដិសេធឬការកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតមិនថាជាផលវិបាកឬកើតឡើងដោយចៃដន្យត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងករណីពិសេសការបដិសេធឬការកំហិតនៃការទទួលខុសត្រូវមិនត្រូវអនុវត្តចំពោះអ្នកទេ។

 1. សំណង

អ្នកយល់ព្រមសងសោហ៊ុយការពារនិងរក្សាភាពគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមហ៊ុនអ្នកគ្រប់គ្រងនាយកបុគ្គលិកនិយោជិកភ្នាក់ងារនិងភាគីទីបីចំពោះការចំណាយណាមួយការខាតបង់ការចំណាយ (រួមទាំងថ្លៃឈ្នួលមេធាវី) បំណុលដែលទាក់ទងនឹងការកើតឡើងពីការរីករាយរបស់អ្នកឬអសមត្ថភាព ដើម្បីរីករាយនឹងវែបសាយឬសេវាកម្មនិងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននិងផលិតផលរបស់អ្នកការរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់អ្នកឬការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីឬការរំលោភច្បាប់របស់អ្នក។ អ្នកអាចសន្មត់ថាជា មេធាវីការពារក្តី ផ្តាច់មុខ ហើយអ្នកត្រូវសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនក្នុងការអះអាងពីការ ការពារដែលមាន ។

 1. ការបញ្ចប់និងការហាមឃាត់ការចូល

ក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ឈប់ដំណើរការនិងគណនីរបស់អ្នកទៅកាន់វែបសាយនិងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធរបស់វាឬផ្នែកណាមួយនៅពេលណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងក្នុងករណីដែលអ្នកបំពានលក្ខខណ្ឌ។

 1. ខុសពីគ្នា

ច្បាប់គ្រប់គ្រងនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌត្រូវតែជាច្បាប់សំខាន់នៃប្រទេសដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបង្កើតឡើងលើកលែងតែជម្លោះនៃច្បាប់។ អ្នកមិនត្រូវប្រើវែបសាយនៅក្នុងយុតាធិការដែលមិនមានប្រសិទ្ធិភាពចំពោះគ្រប់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌ។

មិនមានទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូការងារឬទំនាក់ទំនងរវាងភ្នាក់ងារនិងអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌឬការប្រើប្រាស់វែបសាយ។

គ្មានអ្វីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះទេគឺជាការរំលោភបំពានពីសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការអនុវត្តតាមសំណូមពររបស់រដ្ឋាភិបាលតុលាការប៉ូលីសនិងការអនុវត្តច្បាប់ឬតម្រូវការដែលទាក់ទងនឹងការរីករាយនៃគេហទំព័ររបស់អ្នក។

ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌត្រូវបានកំណត់ថាទុកជាមោឃៈឬមិនអាចអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលអនុវត្តបានទេនោះឃ្លាដែលគ្មានសុពលភាពឬមិនអាចអនុវត្តបាននឹងត្រូវបានជំនួសដោយឃ្លាដែលមានសុពលភាពនិងដែលអាចប្រតិបត្តិបានត្រូវស្រដៀងនឹងកំណែដើមនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងផ្នែកផ្សេងទៀតនិងផ្នែកផ្សេងៗនៃ លក្ខខណ្ឌត្រូវអនុវត្តចំពោះអ្នកនិងក្រុមហ៊ុន។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងស្រុងរវាងអ្នកនិងក្រុមហ៊ុនទាក់ទងនឹងការរីករាយនៃវែបសាយនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌជំនួសឱ្យរាល់ការផ្តល់ជូនជាមុនឬការទំនាក់ទំនងនិងការផ្តល់ជូនមិនថាជាអេឡិចត្រូនិចដោយផ្ទាល់មាត់ឬសរសេររវាងអ្នកនិងក្រុមហ៊ុនទេ។

ក្រុមហ៊ុននិងសាខារបស់ខ្លួននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យឬការពន្យាពេលដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលការបរាជ័យឬការពន្យាពេលលទ្ធផលពីបុព្វហេតុណាមួយក្រៅពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជាការបរាជ័យបច្ចេកទេសគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិការរាំងស្ទះការដាក់ទណ្ឌកម្មអំពើកុប្បកម្មសកម្មភាពច្បាប់បទបញ្ជាច្បាប់ ឬការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលសកម្មភាពភេរវកម្មសង្រ្គាមឬកម្លាំងណាមួយផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ក្នុងករណីមានភាពចម្រូងចម្រើនការទាមទារការអះអាងការជំទាស់ឬមូលហេតុនៃសកម្មភាពរវាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងវែបសាយឬបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឬលក្ខខណ្ឌអ្នកនិងក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះការទាមទារការទាមទារជម្លោះ ឬមូលហេតុនៃសកម្មភាពដោយការចរចាដោយស្មោះត្រង់និងក្នុងករណីមានការបរាជ័យនៃការចរចារបែបនេះដោយឡែកតាមរយៈតុលាការនៃប្រទេសដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបង្កើតឡើង។

 1. ពាក្យបណ្តឹង

យើង ប្តេជ្ញាដោះស្រាយរាល់បណ្តឹងអំពីការប្រមូលឬការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើបណ្តឹងទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌនេះឬការអនុវត្តរបស់យើងដែលទាក់ទងនឹងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ info@investingstockonline.com ។ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលយើងអាចធ្វើបាននិងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ។ យើងសង្ឃឹមថានឹងដោះស្រាយនូវពាក្យបណ្តឹងដែលបានយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងទោះបីជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកមិនត្រូវបានដោះស្រាយត្រឹមត្រូវក៏ដោយអ្នករក្សាសិទ្ធិក្នុងការទាក់ទងអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យមូលដ្ឋានរបស់អ្នក

 1. ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

យើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះមតិយោបល់ឬសំណួររបស់អ្នកអំពីលក្ខខណ្ឌនេះ។ អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងដោយសរសេរនៅ info@investingstockonline.com

[ wpgdprTandC ]