investingstockonline.comTERMS DAN SYARAT

Terakhir dikemas kini: Jun 12 2018

PENGENALAN

Terma dan Syarat (” Terma “) menggambarkan bagaimana investingstockonline.com, 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles (” Syarikat, ” ” kami, ” dan ” kami “) mengawal penggunaan laman web ini https://www.investingstockonline.com/ (” Laman “). Sila baca maklumat berikut dengan teliti untuk memahami amalan kami mengenai penggunaan Laman Anda. Syarikat boleh mengubah Terma pada bila-bila masa. Syarikat boleh memaklumkan kepada anda tentang perubahan pada Terma menggunakan cara komunikasi yang tersedia. Syarikat mengesyorkan anda untuk memeriksa Tapak kerap untuk melihat versi sebenar Syarat dan versi terdahulu.

Sekiranya anda mewakili entiti undang-undang, anda mengesahkan bahawa anda berhak oleh entiti sah sedemikian untuk menyimpulkan Syarat sebagai entiti sah yang anda nyatakan.

 1. POLISI PRIVASI

Dasar Privasi kami boleh didapati di halaman berasingan. Dasar Privasi kami menerangkan kepada anda bagaimana kami memproses maklumat mengenai anda. Anda akan faham bahawa melalui penggunaan Laman Anda, anda mengakui pemprosesan maklumat ini akan dilaksanakan mengikut Dasar Privasi.

 1. [AKAUN ANDA]

[Apabila menggunakan Laman ini, anda bertanggungjawab untuk memastikan kerahsiaan akaun anda, kata laluan dan kelayakan lain dan untuk akses yang selamat ke peranti anda. Anda tidak boleh memberikan akaun anda kepada sesiapa sahaja. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk akses tidak sah ke akaun anda yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau kecurian akaun anda. Syarikat boleh menolak atau membatalkan perkhidmatan, menamatkan akaun anda, dan mengeluarkan atau mengedit kandungan.

Syarikat tidak dengan sengaja mengumpul data peribadi daripada orang yang berumur di bawah 16 (enam belas). Sekiranya anda berumur kurang daripada 16 (enam belas) tahun, anda tidak boleh menggunakan Laman ini dan tidak boleh memasuki Syarat dalam apa jua keadaan.

 1. PERKHIDMATAN

Tapak ini membolehkan anda menggunakan Perkhidmatan yang tersedia di Laman ini. Anda tidak boleh menggunakan perkhidmatan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang.

Kami mungkin, mengikut budi bicara kami, menetapkan yuran untuk menggunakan Laman ini untuk anda. Semua harga diterbitkan secara berasingan pada halaman yang berkaitan di Laman ini. Kami boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, pada bila-bila masa menukar sebarang yuran.

Kami boleh menggunakan sistem pembayaran yang diperakui yang juga mungkin mempunyai komisen mereka. Komisen tersebut mungkin tersirat apabila anda memilih sistem pembayaran tertentu. Maklumat terperinci tentang komisen sistem pembayaran sedemikian boleh didapati di laman web mereka ..

 1. PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA

Tapak ini mungkin termasuk pautan ke laman web, aplikasi dan platform lain (kemudian dari ” Laman Berkaitan “).

Syarikat tidak mengawal Tapak Berkaitan, dan tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungan dan bahan lain Tapak Berkaitan. Syarikat membuat pautan ini tersedia untuk anda kerana menyediakan fungsi atau perkhidmatan di Laman ini.

 1. PENGGUNAAN YANG DILARANG DAN HARTA INTELEKAN

Syarikat memberikan anda lesen yang tidak boleh dipindah milik, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik untuk mengakses dan menggunakan Laman dari satu peranti mengikut Syarat.

Anda tidak boleh menggunakan Laman ini untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang. Anda tidak boleh menggunakan Laman ini dengan cara yang boleh melumpuhkan, merosakkan, atau mengganggu di Laman ini.

Semua kandungan yang terdapat di Laman ini termasuk teks, kod, grafik, logo, imej, kompilasi, perisian yang digunakan di Laman ini (selepas ini dan sebelum ini ” Kandungan “). Kandungan itu adalah milik Syarikat atau kontraktornya dan dilindungi oleh undang-undang harta intelek yang melindungi hak tersebut. Anda bersetuju menggunakan semua hak cipta dan notis atau sekatan kepunyaan lain yang terkandung dalam Kandungan dan anda dilarang mengubah Kandungan.

Anda tidak boleh menerbitkan, menghantar, mengubah suai, mengembalikan jurutera, mengambil bahagian dalam pemindahan, atau membuat dan menjual karya derivatif, atau dengan apa-apa cara menggunakan mana-mana Kandungan. Kesenangan anda terhadap Tapak ini tidak akan memberi anda hak untuk menggunakan sebarang Kandungan yang tidak sah dan tidak dibenarkan, dan khususnya anda tidak akan mengubah hak atau notis hak milik dalam Kandungan. Anda hendaklah menggunakan Kandungan itu sahaja untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda. Syarikat tidak memberikan apa-apa lesen kepada harta intelek Syarikat.

 1. BAHAN SYARIKAT

Dengan mengepos, memuat naik, memasukkan, menyediakan atau menyerahkan Kandungan anda, anda memberikan Syarikat menggunakan Kandungan anda berkaitan dengan operasi perniagaan Syarikat termasuk, tetapi tidak terhad kepada hak untuk menghantar, memaparkan, mengedarkan, melakukan publik secara terbuka, menyalin , menghasilkan semula dan menterjemahkan Kandungan anda; dan untuk menerbitkan nama anda berkaitan dengan Kandungan anda.

Tiada pampasan yang akan dibayar berhubung dengan penggunaan Kandungan anda. Syarikat tidak mempunyai kewajipan untuk menerbitkan atau menikmati Kandungan yang mungkin anda hantar dan boleh membuang Kandungan anda pada bila-bila masa.

Dengan mengepos, memuat naik, memasukkan, menyediakan atau menyerahkan Kandungan yang anda wakili dan mewakili bahawa anda memiliki semua hak untuk Kandungan anda.

 1. PENAFIAN LIABILITI TERTENTU

Maklumat yang tersedia melalui Laman ini mungkin termasuk kesilapan tipografi atau ketidaktepatan. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap ketidaktepatan dan kesilapan ini.

Syarikat tidak membuat representasi mengenai ketersediaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian, dan ketepatan masa kandungan yang terdapat pada dan perkhidmatan yang terdapat di Laman ini. Setakat yang maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, semua Kandungan dan perkhidmatan tersebut disediakan berdasarkan “sebagaimana adanya”. Syarikat menafikan semua waranti dan syarat berkaitan Kandungan dan perkhidmatan ini, termasuk jaminan dan peruntukan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, berbangkit, khas, punitif termasuk, tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi untuk kehilangan keseronokan, data atau keuntungan, dalam hubungan dengan kesenangan atau pelaksanaan Tapak dalam konteks ketidakupayaan atau kelewatan untuk menikmati Tapak atau perkhidmatannya, atau untuk sebarang Kandungan Tapak ini, atau selainnya timbul daripada kenikmatan Tapak, berdasarkan kontrak dan bukan -kontrak liabiliti atau sebab lain.

Sekiranya pengecualian atau pembatasan liabiliti untuk ganti rugi, sama ada berbangkit atau bersampingan, dilarang dalam kes tertentu, pengecualian atau batasan liabiliti tidak akan dikenakan kepada anda.

 1. INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan mempertahankan Syarikat, pengurus, pengarah, pekerja, ejen dan pihak ketiga yang tidak berbahaya, untuk apa-apa kos, kerugian, perbelanjaan (termasuk yuran peguam), liabiliti yang berkaitan dengan atau yang timbul daripada keseronokan anda atau ketidakupayaan untuk menikmati Tapak atau perkhidmatannya dan perkhidmatan dan produk Syarikat, pelanggaran Syarat anda atau pelanggaran mana-mana hak pihak ketiga anda, atau pelanggaran undang-undang yang berlaku. Yang boleh mengambil pertahanan eksklusif dan anda akan bekerjasama dengan Syarikat dalam menegaskan pertahanan yang ada .

 1. PENAMATAN PENAMATAN DAN AKSES

Syarikat boleh menamatkan akses dan akaun anda ke Laman ini dan perkhidmatannya yang berkaitan atau mana-mana bahagian pada bila-bila masa, tanpa notis, sekiranya anda melanggar Syarat-syarat tersebut.

 1. PELBAGAI

Undang-undang yang mentadbir Terma ini adalah undang-undang substantif negara di mana Syarikat ditubuhkan, kecuali peraturan konflik undang-undang. Anda tidak boleh menggunakan Laman dalam bidang kuasa yang tidak menguatkuasakan semua peruntukan Terma tersebut.

Tiada usaha sama, perkongsian, pekerjaan, atau hubungan agensi akan tersirat di antara anda dan Syarikat akibat Terma atau penggunaan Laman ini.

Tiada apa-apa dalam Terma-terma ini adalah pengurangan hak Syarikat untuk mematuhi permintaan atau keperluan penguatkuasaan kerajaan, mahkamah, polis, dan penguatkuasaan berhubung dengan kesenangan anda terhadap Laman ini.

Sekiranya mana-mana bahagian Terma ditetapkan untuk menjadi tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan mengikut undang-undang yang terpakai maka fasal yang tidak sah atau yang tidak dapat dikuatkuasakan akan dianggap diganti oleh klausa yang sah dan boleh dikuatkuasakan akan sama dengan versi asal Terma dan bahagian dan bahagian lain Syarat-syarat akan terpakai kepada anda dan Syarikat.

Terma ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan Syarikat mengenai kesenangan Laman dan Terma menggantikan semua prior atau komunikasi dan tawaran, sama ada elektronik, lisan atau bertulis, antara anda dan Syarikat.

Syarikat dan syarikat sekutunya tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan atau kelewatan untuk memenuhi kewajipannya di mana kegagalan atau kelewatan akibat daripada sebarang sebab di luar kawalan munasabah Syarikat, termasuk kegagalan teknikal, bencana alam, penyumbatan, embargo, rusuhan, tindakan, peraturan, undang-undang , atau perintah kerajaan, perbuatan keganasan, perang, atau sebarang kuasa lain di luar kawalan Syarikat.

Sekiranya terdapat kontroversi, tuntutan, tuntutan, pertikaian, atau punca tindakan di antara Syarikat dan anda yang berkaitan dengan Laman atau isu lain yang berkaitan atau Syarat, anda dan Syarikat bersetuju untuk menyelesaikan sebarang kontroversi, permintaan, tuntutan, pertikaian , atau punca tindakan oleh rundingan yang baik, dan dalam hal kegagalan rundingan sedemikian, semata-mata melalui mahkamah negara tempat Syarikat ditubuhkan.

 1. Aduan

Kami komited untuk menyelesaikan sebarang aduan mengenai pengumpulan atau penggunaan data peribadi kami. Jika anda ingin membuat aduan berhubung dengan Terma ini atau amalan kami berhubung dengan data peribadi anda, sila hubungi kami di: info@investingstockonline.com . Kami akan membalas aduan anda secepat mungkin dan dalam apa jua keadaan, dalam masa 30 hari. Kami berharap dapat menyelesaikan sebarang aduan yang dibawa ke perhatian kami, namun jika anda merasakan bahawa aduan anda belum diselesaikan secukupnya, anda berhak untuk menghubungi pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data setempat anda

 1. Maklumat perhubungan

Kami mengalu-alukan komen atau soalan anda mengenai Syarat ini. Anda boleh menghubungi kami secara bertulis di info@investingstockonline.com

[ wpgdprTandC ]