W sferze inwestycji pojęcie zmniejszonego spreadu oznacza proces, w którym zmniejsza się różnica między zapytaniem a ofertą dla określonej waluty, papieru wartościowego, obciążenia lub innego aktywa. Innymi słowy, symbolizuje zmniejszenie różnicy między kwotami, o które sprzedający żądają za swoje produkty, a kwotami, które kupujący są skłonni zapłacić za ten sam przedmiot.

Esencja zmniejszonego rozprzestrzeniania się

Esencja zmniejszonego rozprzestrzeniania się.

Kiedy następuje redukcja spreadu, różnica między żądaną sumą operacji nabywców i sprzedających zmniejsza się, a tym samym zbliża te dwa wskaźniki do siebie. W zdecydowanej większości sytuacji, w których występuje to zjawisko poprzedza pogorszenie marży dla instytucji finansowej, której dotyczy. W takiej sytuacji zmniejszony spread zmniejsza przychód, jaki niektórzy interesariusze, a mianowicie dealerzy i brokerzy, mogliby potencjalnie uzyskać z umów dotyczących papierów wartościowych, którymi mają do czynienia.

Różnica między cenami ofertowymi i ofertowymi jest jednym z najważniejszych źródeł, z których brokerzy i dealerzy czerpią zyski, wiążąc swoje prowizje z tym konkretnym wskaźnikiem. W swojej działalności brokerzy mają do czynienia z osobami fizycznymi, w imieniu których prowadzą transakcje dotyczące waluty, obligacji, kontraktów terminowych typu futures, akcji i wielu innych aktywów o wartości inwestycyjnej. Tymczasem, jeśli chodzi o ustalenia handlowe, dealerzy zwykle reprezentują siebie lub dużych, wpływowych kontrahentów, głównie o charakterze instytucjonalnym. Opłaty ustalane przez brokerów zwykle zależą od produktów objętych transakcjami i organizacji je oferujących.

W warunkach obniżonego spreadu zyski brokerów i dealerów mogą być zagrożone. Niemniej jednak mogą podjąć działania w celu wykorzenienia lub przynajmniej złagodzenia wpływu tej tendencji na ich dobrobyt finansowy. Na przykład, jeśli redukcja spreadu nastąpi nieoczekiwanie, broker zawsze ma możliwość obniżenia kosztów operacyjnych, z których korzysta. W dłuższej perspektywie brokerzy i inni interesariusze instytucjonalni, którym może zaszkodzić pojawienie się tej tendencji, mogą opracować z góry zaplanowane strategie łagodzące wpływ zmniejszonego spreadu. Przykładem takiej strategii może być sprzedaż kontraktów terminowych na obligacje skarbowe, która mogłaby doprowadzić do wzrostu stóp procentowych ze względu na powiązanie cen tych dwóch aktywów z odwrotnie proporcjonalnym powiązaniem.

 Determinanty zmniejszonych spreadów.

W zależności od konkretnego rynku, na którym występuje, zmniejszenie spreadu może być spowodowane różnymi czynnikami. Oto niektóre z najbardziej rozpowszechnionych przyczyn pojawienia się tej tendencji.

Instytucje zaangażowane w udzielanie pożyczek mogą stanąć w obliczu zmniejszenia spreadu pod wpływem zwiększonej konkurencji z innymi instrumentami kredytowymi, korzystnych tendencji marketingowych ograniczających postrzegane ryzyko związane z procedurami kredytowymi oraz zwiększonej płynności kredytów w ramach rynków wtórnych. W warunkach zmniejszonych tendencji spreadów instytucje te stoją w obliczu zmniejszania się luki między środkami dostępnymi dla pożyczkodawców a stopami procentowymi, po których są pożyczane.

W ramach wymiany walutowej, obniżony spread pojawia się, gdy zmniejsza się różnica między ceną wywoławczą waluty a jej wartością kupna. W wyniku takiego przesunięcia mogą się zmieniać oczekiwane wolumeny poszczególnych walut, najprawdopodobniej zmierzając w kierunku ich redukcji. Jedną z głównych wad, do których może prowadzić redukcja rozprzestrzeniania się, jest dezorganizacja procesów dopasowywania pomiędzy stronami operacji wymiany.

Zmniejszenie spreadu na rynkach akcji powoduje poprawę płynności aktywów i generuje dodatkowy zysk. Sytuacja ta pojawia się, gdy różnica między ceną akcji a kwotą, którą kontrahent w transakcji jest skłonny zapłacić, maleje.

Podsumowanie.

Zmniejszony spread należy do szeregu czynników, które odgrywają istotną rolę w zwiększaniu niepewności i nieprzewidywalności działań inwestycyjnych. Nie jest łatwo przewidzieć takie sytuacje i z góry określić ich zakres lub charakter, z którymi mogą się spotkać traderzy. Poszczególne rodzaje notowań, notowania giełdowe, specyfika emitentów i wiele innych czynników wpływa na specyfikę redukcji spreadu.

Tego tematu nie da się w pełni zrozumieć z czysto teoretycznej perspektywy. Wymaga praktyki i doświadczenia. Jeśli boisz się ryzykować i ugrzęzłeś w handlu bez praktycznego doświadczenia, zawsze możesz założyć konto demo na jednej z niezawodnych platform, takich jak https://evotrade.com/i przygotuj się na inwestycję w bezpiecznym, wolnym od ryzyka środowisku. W każdym razie ta praktyka pomoże ci zarówno lepiej zrozumieć zmniejszone spready, jak i opanować lub doskonalić umiejętności związane z wieloma innymi aspektami związanymi z działalnością inwestycyjną.