Chiến lược Parabol SAR

Mặc dù có cái tên khó hiểu, chỉ báo Parabolic SAR là một tương tự của Đường trung bình động. Nó được sử dụng để tính giá trị trung bình của giá trong quá khứ nhưng nó cũng có thể giúp dự đoán diễn biến tương lai của các sự kiện. Nó được biểu diễn bằng một đường chấm (chấm màu xanh). Khi đường chấm này là […]

Tiếp tục đọc

© Bản quyền 2019 Tất cả các quyền. Đầu tư